Pros And Cons Of Having A University Degree

Every high-schooler’s purpose is to find out what they want to do and choose a good university. In university you improve your skills and learn new ones. You increase your knowledge. Also, having a university degree will increase your potential of earning much money. In university you can meet many new people and make friends. Considering that you have many things in common with them. Besides, many people are going studying abroad, or away from their home. Because of that they’ll gain more independence. On the other side, universities are expensive. And if you’re living away from home, you need to pay for accommodation, as well. For that you have to find a job and it’s possible that you’ll have a debt. And you’re going to pay it for some years. And also, you’re going to spend many sleepless nights studying. And if you have a part-time job, it’s gonna be harder. Other minus is that in university you may not get enough practical experience. You will learn a lots of theory, but you’ll lack a practice. Many students in the middle of their study may decide that they choose a wrong path and want to change it. But you have already paid for the whole year, and you have to wait for the end of the year. You can even decide that university is not for you and you want to choose a profession which isn’t requiring higher education. In the end, I think that studying in university is good. Even if there are obstacles on your way, the result will be worth it.

Հայկական ազգային պարեր

krasnodar300911-2-600x432-859x400Հայկական ազգային պարարվեստը ունի հազարամյակների պատմություն և սկիզբ է առել դեռևս նախաքրիստոնեական շրջանում` Պատմական Հայաստանի գոյության հեթանոսական ժամանակներում: Պարը հանդիսացել է հայ ժողովրդի բնավորության և գեղագիտական մտածողության ամենավառ արտահայտչամիջոցներից մեկը և արտացոլում է հայ ժողովրդի ազգային բնավորությունը, հոգեկան աշխարհը, բնության ու կյանքի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը:
Հազարամյակներ շարունակ հայ ժողովուրդը կարողացել է պահպանել իր էթնիկ պարարվեստը` շեշտված ազգային ոճով:Հայկական ազգագրական պարարվեստի հիմնական գծերը պահպանվել են արդի հայկական խմբակային, տղամարդկանց և կանանց ազգային և ժողովրդական պարերում: Տղամարդկանց մոտ, որպես տեխնիկապես աշխույժ, կենսախինդ, առնական և կանանց մոտ շարժումների ազնվականության և խորաթափանցության մեջ, որտեղ բյուրեղացվել է հայ կնոջ հոգեկան խառնվածքը, պատշաճությունն ու աշխարհիկ գեղեցկությունը: Continue reading “Հայկական ազգային պարեր”