Travelling Abroad

I have been abroad many times. I have been to Georgia, Dubai, Egypt. It’s my dream to travel around the world. I want to explore in many countries, study about their culture, meet the locals, and try their cuisine. When I’m travelling, I love taking photos. So I always have my phone with me. I prefer making my own trip since it gives you freedom to do whatever you want. I always travel with my family. Last time we went to Egypt. I wanted to go there for some years. We went to see many old temples and it was truly majestic. Also, I have dived. I always wanted to do that and in Egypt I got the chance. It was amazing! I love travelling by plane. It takes less time and I love watching outside the window a much. Many people are afraid of flying, but the planes are twenty times safer than cars. The best in travelling to the new country is that you meet new people, try new things and learn their traditions. When I’m travelling I’m always staying at the hotel. When I’m travelling I miss my home since there’s no place better than home. I don’t like guided places and prefer exploring by myself.

Գործնական քերականություն: Վանկեր

Արջը փո-րում էր մըր-ջյու-նի բույնը և լե-զվով հա-վա-քում նրանց ու ուտ-ում։ Մըր-ջյու-նը նրան սպա-նե-լու հը-նա-րը գը-տավ։ Գը-նա-լով պի-ծա-կի, ի-շա-մե-ղվի, մը-ժե-ղի, շը-նա-ճա-նճի, կը-րե-տի և սը-րանց նը-ման-նե-րի մոտ, խըն-դրում է, որ ի-բրև ա-զգա-կա-ններ, օ-գնեն ի-րեն։ Սը-րանք կար-կցե-լով՝ հա-րվա-ծում են արջի ա-չքե-րին ու ա-կան-ջնե-րին։ Արջը քա-րին է խը-փում գը-լուխը, որը նե-խվում է, և ո-րդեր են ծըն-վում մե-ջը։ Ցա-վի սա-ստկու–թյու-նից արջը, բե-րանը բա-նա-լով` գո-ռում է։ Իսկ մի-ջատ-ները, մըտ-նե-լով փո-րը, ծակ-ծըկ-ում են նրա ա-ղի-քնե-րը։ Արջը նե-ղվե-լով, դի-մում է հո-սող ջը-րին և, չա-փից ա-վե-լի սու-զվե-լով մե-ջը, խեղ-դըվ-ում։

Ա-ռա-կիս ի-մա-սըտն այն է, որ հը-զոր-նե-րը տը-կա-րնե-րին ար-հա-մար-հում են և չեն վա-խե-նում նը-րան-ցից, բայց փո-քրե-րը ու-ժե-ղա-նում են ի-մա-ստու-թյամբ և հաղ-թում հը-զոր-ներ-ին։

Վանկ

Այն հնչյունը կամ հնչյունախումբը, որը արտասանվում է մի շնչով կոչվում է վանկ: Վանկերը լինում են բաց, փակ և գաղտնավանկ: Յուրաքանչյուր վանկում պարտադիր պետք է լինի ձայնավոր, որը կոչվում է վանկարար հնչյուն: Բառում եղած ձայնավորների քանակը համապատասխանում է վանկերի քանակին: Ձայնավորով վերջացող վանկը կոչվում է բաց վանկ (Կա-տու, ա-ռու, մու-րա-բա): Բաղաձայնով վերջացող վանկը կոչվում է փակ վանկ (կար-միր, գըն-դակ): Չգրվող, բայց արտասանվող “ը” ունեցող վանկը կոչվում է գաղտնավանկ(կըտ-ըր-տել, խըն-դիր): Բառերը լինում են միավանկ և բազմավանկ: